Mölndal

Grundades onsdag 2 oktober 1946
Klubb 13130 - Distrikt 2360 - Charternummer

 

Mölndal Rotaryklubb Sammanställd av Jörgen Alexandersson inför 75 årsfirandet 2021

Bildandet

Så här skrev kyrkoherde Tage Orrgård;
En januaridag 1946 blev jag uppringd av disponent Albert Cewers (Jästfabriken), som frågade om jag kände till och möjligen vore intresserad av Rotary International. Cewers hade av Göteborgs Rotaryklubb fått i uppdrag att göra en sondering i ärendet för att bilda en klubb i Mölndal.

På inbjudan av Göteborgs Rotaryklubb hölls den 18 februari 1946 och på restaurant Gillet i Mölndal ett konstituerande sammanträde och embryoet till Mölndal Rotaryklubb såg dagens ljus. Charterfesten hölls sedan den 5 oktober 1946 och därmed var Mölndal Rotaryklubb officiellt bildad och en del av Rotary International. Sekreteraren gjorde en mängd noteringar från charterfesten. Bl a ”…Därefter fortsatte festen på restaurant ”Gillet” vars stora sal var vackert dekorerad, och där smakfullt dukade bord och damernas vackra toaletter bidrogo till den festliga stämningen. Mölndals Musiksällskap spelade, medan gästerna samlades under middagen.

Guvernören utbringade först skålar för Konungen och Kronprinsen…. H.E Helmersson talade för damerna och ett 40-tal telegram – däribland från Konungen och Kronprinsen – lästes. Efter middagen vidtog dansmusik, och dansen tråddes till sena kvällen”.

Mölndal Rotaryklubb har, och i sin tur, varit med och bildat ytterligare 5 Rotaryklubbar:

 

År

Klubb

1946

Kungsbacka

1948

Kungälv

1966

Mölndal-Kållered

1974

Landvetter-Råda

1981

Mölndal-Fässberg

 


Medlemsstatistik

Ursprungligen så tilläts bara män att vara medlemmar i Rotary. I slutet av 1980-talet ändrades detta så att även kvinnor kunde väljas in som medlemmar. Klubbens första kvinnliga medlemmar valdes in 1993; Marita Aronson, Margareta (Tottie) Nordlander och Ulla-Britt Westerberg.

 

Idag (2022) har klubben 37 medlemmar. Könsfördelningen är 46 % kvinnor och 54 % män. Medelåldern är 67 år.

 

Internationella och lokala projekt

Klubben har varit inblandad i många projekt. Både internationella och lokala. Många medlemmar har lagt ner många volontärtimmar och projekten har finansierats genom ekonomiska bidrag från enskilda medlemmar, Mölndal Rotaryklubb, Rotary distrikt 2360, Rotary Foundation, U-fonden, mm. Nedan ett axplock av klubbens projekt:

Uppsatstävlingar: 1949/50 beviljades två stipendier till Folk- och Kommunala Mellanskolan i Mölndal som priser för uppsatser i ett ämne som nära skulle anknyta till Rotarys grundsatser och idéer. För att öka intresset att skriva uppsatser hos skolungdomar i Mölndal och för att få igång diskussioner om empati bland ungdomar anordnades en tävling 2005. Tre deltagare belönades med stipendier.

Konstverk: 1950/51 donerades en relief, ”Två rådjur”, av skulptören Lars Andersson till Lackarebäckshemmet (numera Lackarebäcks äldreboende).

Internationellt ungdomsläger: Med början 1950-51 anslog klubben varierande belopp till internationella ungdomsläger. De flesta anslagen gick till ett svensk-engelskt ungdomsläger på Bohusgården i Uddevalla.

Ungdomslägret har numera ersatts av ungdomsutbyte. Se nedan.

 San Michele: Klubben tog under 1950-talet initiativ till och bidrog sedan, tillsammans med många andra rotaryklubbar i Sverige, med medel för att köpa loss en del av framlidne förste livmedikus Axel Munthes anläggning på Capri i Italien. Bakgrunden var att, efter Munthes död, hanterades hans anläggning på Capri av en stiftelse. Alla fastigheter ingick dock inte i stiftelsen utan några tomter ägdes av kommersiella bolag som hade både hotell och souvenirförsäljning inom området. Detta ansågs störande och var inte i linje med Munthes önskan. Bidraget från bl a Mölndal Rotaryklubb bidrog till att en fastighet köptes och överfördes till stiftelsen. Syftet med köpet var att i fastigheten inrätta ett par stipendiat- rum för journalister.

Koppartak: 1953/54 deltog klubben med bidrag till ett nytt koppartak på Gunnebo (Det ursprungliga taket hade tagits bort och sålts av en av de tidigare ägarna. Kopparn stod då, som nu, högt i pris).

Stiftelsen Rotary International Student House bildades 1961. Klubben bidrog med 100 kr/medlem i över 4 år.

Kriminalvård: 1968/69 stöddes projektet ”Kriminalvården i frihet – övervaknings- uppdrag och arbetsplacering av dömda”.

Scoutkår: 1976/77 erhöll Annetorps scoutkår ett bidrag till resekostnaderna för en resa till ett U-landsseminarium i Sri Lanka.

Musikskola: 1979 gick jubileumsgåvan till ”Mölndals välrenommerade musikskola för en resa till USA våren 1980, där ungdomsorkestern bl.a. medverkar vid Rotary convention i Chicago den 1 juni.”

Lärarlön: 1983/84 bidrog klubben med ett års lön åt lärare i Pakistan via organisationen PAKS.

Studier: 1985-1989 finansierade klubben fyra års studier på Chalmers för en stipendiat.

Polio Plus: 1987-1990 bidrog klubben med ca 65 000 kr till Polio Plus.

Brottsoffer: 1990/91 påbörjades ett arbete, i samarbete med övriga mölndalsklubbar, att driva en brottsofferjourverksamhet i Mölndal.

Mentorstöd: 1996-1998 arbetade klubben med det EU-stödda projektet ”Familjen i centrum”. Det innebar mentorstöd till arbetslösa invandrare.

Ungdomsutbyte: Ungdomar mellan 15 och 17 år och som under nästan ett år vill vistas i ett annat land kan ansöka om ett stipendium via Rotarys ungdomsutbyte. Utbytet syftar till ökad internationell förståelse och avser att ge en god insikt i levnadssättet i mottagarlandet. I mottagarlandet får ungdomen bo hos två eller tre värdfamiljer, lära sig landets språk och gå i skola. Den lokala rotaryklubben i mottagarlandet tar ett visst ansvar för välbefinnandet. Förutsättningar för stipendiet är goda studieresultat, goda referenser, stort intresse för landet, vilja att fungera i ovan miljö samt att det egna föräldrahemmet kan fungera som värdfamilj för utbytesstudent från annat land.  Mölndal Rotaryklubb har under åren varit involverad i ungdomsutbyte med bl a Australien, Brasilien, Japan, Kanada, Mexiko och USA.

Minnesfonder: Klubben har deltagit i insamlingar till ett antal minnesfonder. En del av fondernas namn kan, än idag, sägas vara ett stycke nutids- och rotaryhistoria; Folke Bernadotte, Kurt Belfrage, Dag Hammarskjöld och C.H. Hjortsjö.

Toaletter i Indien: Levnadsstandarden är mycket låg i många byar i Indien. För att hjälpa befolkningen med de mest basala behoven  har Rotaryklubbar i Indien utvecklat ett  system där en Rotaryklubb "adopterar" en by. Bhusawal Rail City Rotary Club har adopterat byn Shindi i Maharastra, Indien. Man har bl.a. etablerat en mödravårdscentral och planterat träd i området. Byn Shindi har c:a 4 000 invånare men hade inga toaletter. Detta resulterade i att invånarna gick ut på omgivande fält och vägar och uträttade sina behov. Det innebar en sanitär olägenhet och smittohärd. Vårt gemensamma projekt  syftade till att installera 72 toaletter (s.k. toilet blocks) så att många hushåll fick tillgång till ”eget” avträde. Projektet startade i juni 2009 då samtliga berörda hushåll och byrådet informerades om satsningen. Toaletterna  gjöts i betong och fraktades till byn för installation utanför boningshusen. Toaletterna är försedda med förmultningskammare och avlopp men inget vatten. Totalt färdigställdes 72 toaletter. Projektet finansierades av The Rotary Foundation genom ett Matching Grant. Andra finansiärer var Rotarydistrikten 2360 (Sverige) och 3030 (Indien) samt de båda projektledande klubbarna. Projektet avslutades 2010 när skötsel och underhåll överlämnades till byrådet.

Stiftelsen Mölndal Rotaryklubbs kulturfond: ”Stiftelsens ändamål ska vara att gynna de fria och sköna konsterna genom att årligen utdela ett eller flera stipendier till personer eller grupper av personer med Mölndalsanknytning. Stiftelsen bör gynna och uppmuntra företrädesvis yngre, lovande konstutövare.” Sedan 1996 har stiftelsen delat ut minst ett stipendie per år enligt ändamålet i stadgarna. Stipendiet är f n 25 000 kr

Tandvårdsprojekt i Rumänien: Den svenska kyrkan - genom församlingen I Råda - startade i mitten av 1990-talet ett förebyggande tandvårdsprojekt i en skola i Arad - i västra delen av landet - då man kunde konstatera en mycket dålig oral hälsa bland barnen. Mölndal Rotaryklubb tog över projektet 2002-03.

Svensk tandvårdspersonal sändes i första skedet regelbundet till Arad för att genomföra och informera om förebyggande insatser.

Projektet utvecklades sedan stegvis så att under ett antal år drevs ett pilotprojekt i ett 40-tal städer över hela landet. Ca 15 000 barn ingick på årsbasis. Till dags dato har cirka 70 000 barn genomgått programmet. Detta program består i mycket basala insatser såsom att lära barnen att borsta tänderna regelbundet med fluortandkräm, äta godis endast på lördagar – uttrycket ”lördagsgodis” har översatts till rumänska – samt att inte dricka så mycket Cola. Ett antal lokala tandläkare och odontologiska fakulteter är eller har varit knutna till projektet. De har utfört förebyggande praktiska insatser, något som i princip inte tidigare förekommit i Rumänien. Projektet administreras numera genom en Ideell förening vilket möjliggör att även officiella fonder kan stötta projektet.

Projektet drevs också under ett antal år med ett 90-konto vilket innebar att verksamheten granskades av Svensk Insamlingskontroll.

Projektet ”sponsras” genom att odontologiskt material (tandborstar, fluortandkräm, fluorlack, etc.) erhålls utan kostnad eller till mycket facila priser. Under Corona-pandemin har dock projektet fått dras ner på sparlåga. Planerna är att projektet ska överlämnas, tillsammans med Rotary i Rumänien, till landets regionala och nationella myndigheter under läsåret 2022-2023 med visionen att i en framtid ska alla Rumäniens barn omfattas av ett nationellt program för förebyggande tandhälsovård och som skall drivas av berörda myndigheter. För sitt långvariga arbete som projektledare har Göran Hammarskjöld belönats med Rotary Internationals högsta utmärkelse: Rotary service above self award. Göran var den åttonde svenske rotarianen som fått utmärkelsen.

Matematikverkstad: Klubben bidrog 2009- 2011 till en ”matematikverkstad” på Almåsskolan i Lindome. Bidraget användes till att utveckla pedagogiken och inköp av datorer.

Flygel: På Lackarebäcks äldreboende har det funnits en flygel till glädje för de boende.

Tyvärr var flygeln ganska sliten och dessutom ostämd. Genom bidrag från medlemmar i Mölndal Rotaryklubb har äldreboendet 2015 försetts med en annan och välstämd flygel.

Flygeln överlämnades officiellt till boendet den 27 februari 2016 i samband med en konsert.

Integration: Under framförallt åren 2015-2016 deltog klubbmedlemmar i olika integrationsprojekt i syfte att hjälpa nyanlända med det svenska språket.

Dessutom bidrog klubbmedlemmar med donationer så barn på flyktinganläggningar i Mölndals kommun kunde få ”godis”.

Sociala aktiviteter: Under årens lopp har klubbmästaren eller annan eldsjäl inom klubben, mer eller mindre framgångsrikt, försökt få medlemmarna att delta i social aktiviteter. Några exempel; Rotary GSE, studiebesök hos företag, jullunch för änkor (efter manliga rotarianer), rotarianer i trim - lägre vikt – högre spänst, gymnastik, simning, vildmarksvandringar, höstfester, golf, after work, ost- och vinprovningar, skaldjurs- middagar, utflykter med ångbåtar, besök på konstgallerier, kockskola, kvällspaddling, mm. När man läser igenom noteringar från de olika aktiviteterna verkar de följa ett visst mönster, nämligen att ju mer den fysiska ansträngningen verkar ha varit, ju färre deltagare. Om det varit mat och dryck inblandad så har uppslutningen varit genomgående god. Störst uppslutning hade dock ett företagsbesök med tillhörande prov av företagets produkter; Tesla-bilar. Minst uppslutning är hämtat från följande notering i en verksamhetsberättelse; ”En av våra medlemmar ville intressera oss för simning i det nya mölndalsbadet. Han hade abonnerat tid. Han blev ensam.”

 

Presidenter Mölndal Rotaryklubb

Verksamhetsår

President

1946-1947

Tage Orrgård

1947-1948

Tage Orrgård

1948-1949

Paul Alsén

1949-1950

Åke Hedenlund

1950-1951

Karl-Eric Bergquist

1951-1952

William Tibell

1952-1953

Erik Björck

1953-1954

Alvar Hansson

1954-1955

H. E. Helmerson

1955-1956

Harald Sandström

1956-1957

Harald Pehrson

1957-1958

Hans Bergendahl

1958-1959

Birger Sjöberg-Silfverling

1959-1960

Gunnar Welin

1960-1961

Alexis Rex

1961-1962

Einar Harald

1962-1963

Sven Jonsson

1963-1964

Otto Lammert

1964-1965

Morris Ellingdal

1965-1966

Rolf Hallberg

1966-1967

P.O. Helmerson

1967-1968

Carl-Björn Willumsen

1968-1969

Berthold Wiklund

1969-1970

Lennart Thölén

1970-1971

Lars-Erik Swahn

1971-1972

Olof Måre

1972-1973

Lennart Levén

1973-1974

Hugo Tidell

1974-1975

Mogens Willumsen

1975-1976

Ewert Hagne

1976-1977

Gustaf Zackrisson

1977-1978

Gustav Wickström

1978-1979

Sven-Åke Fogelberg

1979-1980

Ingemar Claesson

1980-1981

Alexis Brosset

1981-1982

Hilding Friman

1982-1983

Bo Hyléen

1983-1984

Gösta Sandeblad

1984-1985

Lars Rosengren

1985-1986

Per Lindfors

1986-1987

Herman Gustavsson

1987-1988

Henry Rangmar

1988-1989

Åke Ersman

1989-1990

Seth Högström

1990-1991

Börje Ferngren

1991-1992

Karl-Gustav Svensson

1992-1993

Olle Lindstedt

 

 

1993-1994

Alf Martinsson


1994-1995


Per Kjellén

1995-1996

Roland Johansson

1996-1997

Gunnar Nyberg

1997-1998

Göte Engelbrektsson

1998-1999

Olle Niste

1999-2000

Sigvard Jönsson

2000-2001

Marita Aronson

2001-2002

Bengt Hedberg

2002-2003

Rolf Johansson

2003-2004

Lars Alervall

2004-2005

Tottie Nordlander

2005-2006

Stig Fässberg

2006-2007

Bo Branegård

2007-2008

Jörgen Alexandersson

2008-2009

Eva Andersson

2009-2010

Sven Hilmersson

2010-2011

Stefan Carlsson

2011-2012

Peter Jibing

2012-2013

Helena Sjöberg

2013-2014

Monica Utterdahl

2014-2015

Glenn Håkansson

2015-2016

Anne Haglund Olmarker

2016-2017

Annikka Hedberg

2017-2018

Ingmar Andersson

2018-2019

Michael Odälv

2019-2020

Jan Kilhamn

2020-2021

Lena Lundkvist

2021-2022

Glenn Håkansson

 

 Distriktsguvernörer från Mölndal Rotaryklubb1954-1956 Tage Orrgård (även medlem av Rotarys europaråd)
2001-2002 Marita Aronson (assisterande distriktsguvernör)
2005-2008 Tottie Nordlander (assisterande distriktsguvernör)
2022-2023 Glenn Håkansson (assisterande Distriktsguvernör)

 
Person i Mölndal Rotaryklubb som fått utmärkelsen Rotary service above self award

2018                      Göran Hammarskjöld

 
Personer i Mölndal Rotaryklubb som fått utmärkelsen Paul Harris Fellow

År

Namn

1976

Birger Sjöberg-Silfverling

1977

Tage Orrgård

1984

Allan Grevholm

1984

Alexis Rex

1984

Harry Sjögren

1984

Gustav Wickström

1985

Hans E Tuvesson

1986

Sven-Åke Fogelberg

1990

Lennart Levén

1991

Kjell Tebring

1991

Folke Kihlström

1992

Sven Olsson

1993

Einar Harald

1993

Gustaf Hedberg

1996

Per Kjellén

1996

Seth Högström

1996

Börje Ferngren

1996

Herman Gustavsson

1996

Per Lindfors

1996

Leif Tuvesson

1996

Berthold Wiklund

1996

Carl-Björn Willumsen

1997

Mogens Willumsen

1997

Bengt Hedberg

1997

Lars Olsson

1998

Olle Lindstedt

1998

Olof Rödholm

2000

Gunnar Nyberg

2007

Sven Hilmersson

2009

Göran Hammarskjöld

2009

Stig Fässberg

2012

Christian Weidemann

2016

Annette Storm Hanssen

2016

Jörgen Alexandersson

2016

Peter Staafgård

 

Medlemmar

Aktiva medlemmar 36
- Herrar 20
- Damer 16
Paul Harris Fellow 7
Gästande rotarianer 0
Hedersmedlemmar 0
Andra kontakter 0

Adress

Roy Restaurant Café & Bar

Nämndemansgatan 1
43133 Molndal
Sverige